Handelingen

Veganisme

Uit Vegan Wiki

Literature-297187 1280.png

Veganisme is een levenswijze waarin gestreefd wordt naar het vermijden van exploitatie van dieren en wreedheid jegens dieren. Daarbij worden dierlijke producten vermeden. Dit omvat producten die afkomstig zijn van het lichaam van een dier of vervaardigd zijn door een dier. Veganisme is dus meer dan een plantaardig dieet.

Een veel gebruikte definitie van veganisme is die van het Britse Vegan Society, die zegt "Veganism is a way of living which seeks to exclude, as far as is possible and practicable, all forms of exploitation of, and cruelty to, animals for food, clothing or any other purpose." (Vrij vertaald: Veganisme is een manier van leven die probeert, zo ver dat het mogelijk en praktisch is, alle vormen van uitbuiting van en wreedheid tegen dieren voor voeding, kleding of enige ander doel, te voorkomen.)

Deze definitie geeft aan dat veganisme een streven is en beperkt is tot wat mogelijk is. Dit kan per persoon verschillen afhankelijk van de persoonlijke situatie en de mogelijkheden om veganistische producten en veganistische diensten te kopen. Een veganist zal zich in iedere situatie proberen af te vragen op welke manier die het dierenleed kan terugdringen, op de korte en lange termijn.

Veganisme is een mensenrecht

Het college van de rechten van de mens oordeelt dat veganisme een levensovertuiging is volgens gelijkebehandelingswetgeving en dat discriminatie op deze grond verboden is.[1]

Veganisme is geen religie

Veganisme is een handelswijze, een leefwijze gebaseerd op morele opvattingen. Dus geen morele opvatting in zich zelf. De morele opvattingen die als basis dienen voor veganisme zijn tot stand gekomen door rationele argumenten en door een wijsgerig onderbouwde ethiek. Veganisme is niet gebaseerd op een voorgeschreven wet, gebod of verbod.

Dat veganisme is niet hetzelfde als dierenrechten, omdat dierenrechten een ethische theorie is. Net zoals vrouwenrechten. En veganisme is de praktische en moreel juiste handelswijze gebaseerd op deze ethische theorie. Net zoals gelijke behandeling van vrouwen, gelijke salarissen, gelijk kiesrecht, etc. een morele handelswijze is gebaseerd op vrouwenrechten.

De ethische en morele filosofie waar dierenrechten op gebaseerd zijn, gaan overigens net zo goed over het (niet) gebruiken van dieren zoals vrouwenrechten ook gaan over het (niet) gebruiken van vrouwen. Het toekennen van een morele status aan dieren (de filosofie) houdt vanzelfsprekend in, dat het dier een eigen wil en wens te kennen kan en mag geven om niet gebruikt te worden.

Redenen voor veganisme

Er worden in Nederland jaarlijks meer dan 450 miljoen landbouwdieren gedood. Voor de overgrote meerderheid geldt dat ze een ellendig leven hebben geleid van gemiddeld slechts tien procent van hun normale levensduur. Ook in de zuivel- en eierenindustrie worden er dieren gedood. Koeien moeten regelmatig een kalfje krijgen om melk te blijven geven. Jaarlijks worden er in dit land honderdduizenden van deze ‘overbodige’ stierkalfjes geslacht. Ook worden op jaarbasis 30 miljoen haantjes vergast of zelfs levend versnipperd als bijproduct van de eierenproductie. Ook voor andere producten met dierlijke ingrediënten en bij dierproeven worden zeer veel dieren mishandeld en gedood.

Van de hoeveelheid grond die in gebruik is voor een omnivoor menu kunnen drie tot vier vegetariërs of maar liefst veertien veganisten leven. Natuur over de hele wereld verdwijnt in rap tempo door cultivatie en vervuiling. Regenwouden worden stelselmatig gekapt voor de verbouw van veevoer of het laten grazen van runderen. De veeteelt verbruikt enorm veel energie en water. Mest van landbouwdieren veroorzaakt verzuring, terwijl plantaardige bemesting alle (kunst-)mest zou kunnen vervangen. Daarnaast is de veeteelt een van de belangrijkste bijdragers aan de broeikasgassen die zorgen voor klimaatverandering.

Armoede en honger in ontwikkelingslanden wordt mede veroorzaakt doordat rijke landen waardevolle landbouwgrond ter plaatse gebruiken om veevoer te verbouwen. Bovendien treedt er een immense verspilling op bij de omzetting van plantaardige naar dierlijke voeding. Dieren verbruiken veel meer voedsel dan ze zelf opleveren als vlees of produceren aan melk of eieren.

Veeteelt is van oudsher al een bron van zoönosen. Het gebruik van antibiotica in de vlees-industrie draagt bij aan resistente bacteriën. Ook is (bewerkt rood) vlees kankerverwekkend.

Spirituele en religieuze tradities roepen van oudsher op tot soberheid, onthouding en mededogen voor al wat leeft. Veganisme kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Nederlandse Vereniging voor Veganisme

De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) is opgericht om veganisten en mensen met belangstelling voor veganisme te informeren en te ondersteunen. De NVV wil het veganisme bevorderen en streeft naar de beëindiging van alle exploitatie van dieren. De vereniging geeft een eigen kwartaalblad uit.

Omvang

De NVV schatte in 2014 dat 1% van de wereldbevolking veganist is, en dat er in Nederland 40.000 - 50.000 veganisten zijn. Vooral de laatste jaren maakt veganisme een sprong. Het ledenaantal van de NVV groeide in 2013 met 30% in vergelijking met het jaar ervoor. In de eerste helft van 2014 groeide het ledenaantal van de NVV met 60% ten opzichte van 2013.[2] In 2016 publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau een rapport waarin het aan aantal veganisten door de NVV wordt geschat op 50.000 en door Hans Dagevos (consumptiesocioloog aan de Wageningen Universiteit) op 70.000.[3][4]

Zie ook

Externe links

Bron

Eerste versie geschreven door MSc E. Dingemans.

  1. Veganisme is een levensovertuiging, Oordeelnummer 2016-57, 20 juni 2016
  2. Wytske van Tilburg , Vegans Take Over. De Verslaggever, 2 december 2014
  3. Dr. JC Hans Dagevos, Wageningen Universiteit
  4. Kiezen bij de kassa, Sociaal Cultureel Planbureau, 4 februari 2016. Bekeken op 5 februari 2016